De BAV heeft een brief opgesteld die gericht is aan lokale overheden (lees: gemeenten). Daarin wijst men op het belang om extra middelen vrij te maken om het voortbestaan van (voetbal)verenigingen te waarborgen.

Het kabinet heeft vorige week – wederom – ingrijpende maatregelen moeten nemen ter bestrijding van het coronavirus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Na de intelligente lockdown van het voorjaar zijn de maatregelen ongetwijfeld noodzakelijk in het kader van de volksgezondheid. Helaas worden velen individueel, maar ook veel organisaties hierdoor getroffen. Zo ook de amateur-voetbalverenigingen.

Als belangenorganisatie namens tweederde van alle voetbalverenigingen doen wij een dringend beroep op u om er mede zorg voor te dragen dat er adequate ondersteunende maatregelen worden getroffen om de voetbalverenigingen overeind te houden. De sportverenigingen in het algemeen, maar de voetbalverenigingen in het bijzonder, beslaan een fijnmazige structuur in ons typisch Nederlands “verenigingsland”.

Jeu Sprengers, voormalig voorzitter van de KNVB, beschreef de voetbalverenigingen eens als het grootste gezinsvervangend tehuis van Nederland. Voetbalverenigingen hebben in elk dorp, elke wijk, elke stad een belangrijke maatschappelijke functie die mede zorgt voor sociale cohesie. Deze verenigingen bieden niet alleen gelegenheid tot sport, maar ook gelegenheid voor vele vrijwilligers om een steentje bij te dragen, zowel in actieve zin dan wel middels een passieve sportbeleving. Het is beslist geen uitzondering dat voetbalverenigingen ook andere functies in de directe woonomgeving vervullen. Bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, de organisatie van een braderie, het inzamelen van oud papier en meer van dergelijke aansprekende activiteiten.

Voetbalverenigingen zijn in een belangrijke mate afhankelijk van hun inkomsten uit de kantine. In het voorjaar waren die inkomsten beslist beperkt, en dat is nu weer het geval. Een belangrijk deel van de voetbalverenigingen hebben ernstige zorgen over het voortbestaan. Medio april gaf 8,7% van de voetbalverenigingen in een enquête aan zorgen te hebben over het voortbestaan van de vereniging. Medio oktober geeft 29,6% van de geënquêteerde verenigingen aan zorgen te hebben over het voortbestaan bij een tweede lockdown.

Feitelijk verkeren de verenigingen al in een lockdownpositie. Kantines, annex clubgebouwen zijn gedurende minimaal zes weken en misschien nog langer gesloten. Veel verenigingen hebben te maken met een voortijdige beëindiging van sponsorafspraken en helaas ook met het verlies van leden als gevolg van het niet kunnen sporten. Kortom: een zorgelijke situatie. In de enquête voornoemd heeft 39,2% van de verenigingen de financiële situatie als zorgelijk omschreven. Daar waar verenigingen nog reserves aan hebben kunnen spreken, leidt dat ongetwijfeld later tot zorgen, omdat dringend noodzakelijke investeringen niet plaats kunnen vinden, daar waar deze vaak bestemd zijn voor bijvoorbeeld verduurzaming van sportcomplexen of voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen.

Natuurlijk beseffen wij dat er van veel kanten een beroep om (financiële) ondersteuning wordt gedaan op de rijksoverheid. Naar onze mening vervult het verenigingsleven daarin een bijzondere positie. Een voetbalvereniging die verdwijnt, zal in feite niet meer terugkomen. Dat veroorzaakt op termijn schade die niet te herstellen valt. Schade, omdat er dan minder sociale cohesie zal zijn, activiteiten niet meer georganiseerd worden, er minder gesport wordt en de gezondheidsrisico’s toenemen, vooral op langere termijn. Voetbalverenigingen moeten in de directe woonomgeving en bereikbaar en actief kunnen zijn! Wij doen daarom, gelet op het vorenstaande, een dringend beroep op u om er, mede met het kabinet, voor te zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor de voetbalverenigingen, om te kunnen blijven voortbestaan. Hierbij zou er in feite sprake dienen te zijn van een snelle en eenvoudige toekenning van deze middelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here